https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

โครงการอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

Post by sumreng
on 19 กรกฎาคม 2560

กำหนดการ

โครงการอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๐

ณ. อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

       ฝ่ายสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดโครงการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมและนำฝึกภาคปฏิบัติที่สำคัญมีการซ้อมแผนเสมือนจริงโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมฝึกในครั้งนี้
 ฝ่ายสวัสดิการ ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียน ตลอดผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา ดังกล่าว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

Post by sumreng
on 26 มิถุนายน 2560

“ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส และภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ในส่วนของอุดมศึกษา รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยให้สามารถผลิต และพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในระดับภูมิภาคเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อ่านรายละเอียด >>>

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล

Post by sumreng
on 18 กรกฎาคม 2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ดังกล่าว รวมทั้งมีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด โดยคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร อ่านรายละเอียด >>>

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน เพื่อการขยายผล

Post by sumreng
on 18 กรกฎาคม 2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ดังกล่าว รวมทั้งมีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด โดยคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน อ่านรายละเอียด >>>