https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัล

Post on 06 ตุลาคม 2560
by sumreng

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ ในรายการ "กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์" เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดังมีรายชื่อดังนี้
- นายนลธวัช กาลจักร นักศึกษา พลศึกษาชั้นปีที่ 3 เหรียญทอง ประเภทมวยสากล รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
- นายสุทธิรักษ์ รักสุจริต นักศึกษา พลศึกษาชั้นปีที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทมวยไทย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม
- นางสาวศรัญญา สายสุวรรณ์ นักศึกษา พลศึกษาชั้นปีที่ 4 เหรียญทองแดง ประเภทมวยไทย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม