https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ.ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

Post on 02 ตุลาคม 2561
by sumreng

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนายอดิสร ใจสมัครรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านอธิการบดียังได้มอบเหรียญพระนาคปรกให้กับนักศึกษาอีกด้วย