เกี่ยวกับ มรภ.รอ

ประวัติความเป็นมา

Post on 27 กุมภาพันธ์ 2560
by sumreng


6 กันยายน 2537 เพื่อจัดตั้งสภาบันราชภัฏร้อยเอ็ด อธิการวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (ผศ.ดร.ปราโมทย์ เบจกาจน์) แต่งตั้งกรรมการร่วมในการจัดหาที่ดินจัดตั้ง สถาบันฯ ตามคำสั่ง (วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ที่ 949/2537 ลงวันที่ 5 กันยายน 2537 ) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1915/2537  ลงวันที่ 6 กันยายน 2537)

21 มกราคม 2540 คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด (สำนังานสภาสถาบันราชภัฏ) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่ม ตามคำสั่งสำนักงานจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่มตามคำสั่งสภาสถาบันราชภัฏ ที่ 58/2540 ลงวันที่ 21 มกราคม 2540

29 เมษายน 2540 คณะรัฐมนตรี (สมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐามนตรี) ลงมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่มตามที่สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏเสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 แห่งให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2542 

30 มีนาคม 2542 คณกรรมการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด (สำนักสภาสถาบันราชภัฏ) อุดมศึกษา เขตการศึกษาของสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามคำสั่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ที่ 160/2542 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2542


12 มิถุนายน 2544 คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน (ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) มีมติราชภัฏเสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการ

20 กรกฏาคม 2544 สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ตรวจเป็นพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 118 ตอนที่ 59 ก ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2544

29 เมษายน 2545 โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

23 กันยายน 2545 คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ มีมิตอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

21 พฤศจิกายน 2545 โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

14 มิถุนายน 2547 โปรดเกล้าฯ ตราพระชัติมหาวิทยาลัยราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงันที่ 14 มิถุนายน 2547

12 กรกฏาคม 2547 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด