ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง

Post by sumreng
on 20 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อชุดย่อยสารตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ (microwave digestion)

Post by sumreng
on 20 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดย่อยสารตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ (microwave digestion) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดย่อยสารตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ (microwave digestion) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว

Post by sumreng
on 20 ตุลาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม

Post by sumreng
on 20 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาจ้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
on 20 ตุลาคม 2560

ประกวดราคาจ้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ

Post by sumreng
on 20 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร

Post by sumreng
on 20 ตุลาคม 2560

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์

Post by sumreng
on 20 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๕๐๐ ตัว
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้ง

Post by sumreng
on 20 ตุลาคม 2560

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้ง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลงวันที่ ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้ง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางเคมี

Post by sumreng
on 20 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางเคมี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางเคมี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม

Post by sumreng
on 20 ตุลาคม 2560

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียด >>>