เปลียนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post by sumreng
on 16 มกราคม 2561

เปลียนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น อ่านรายละเอียด >>>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
on 11 มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 12  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  อ่านรายละเอียด >>>

ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post by sumreng
on 25 ธันวาคม 2560

ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียด >>>

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อ่านรายละเอียด >>>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร์

Post by sumreng
on 11 มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  วันที่ 12เดือนธันวาคม พ.ศ.2560  รายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

Post by sumreng
on 25 ธันวาคม 2560

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ชุดปฏิบัติการวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ชุด 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  อ่านรายละเอียด >>>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

Post by sumreng
on 11 มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (รายการค่าครุภัณฑ์) อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ

Post by sumreng
on 25 ธันวาคม 2560


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

 ชุดทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน

๒ 

 ชุด

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ

Post by sumreng
on 09 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้ง

Post by sumreng
on 27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้ง อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post by sumreng
on 04 มกราคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม

Post by sumreng
on 27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม อ่านรายละเอีัยด >>>