ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Post by sumreng
on 21 สิงหาคม 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 กันยายน 2560 อ่านรายละเอีัยด >>>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งล่ามภาษามือ

Post by sumreng
on 15 สิงหาคม 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งล่ามภาษามือ สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักิจการนักศึกษา

Post by sumreng
on 06 สิงหาคม 2560

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักิจการนักศึกษา สังกัด คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. รายละเอียด >>>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการ

Post by sumreng
on 15 สิงหาคม 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์

Post by sumreng
on 04 สิงหาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์  เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>> 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจาย์ (ชาวต่างชาติ)

Post by sumreng
on 15 สิงหาคม 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจาย์ (ชาวต่างชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (สายวิชาการ)

Post by sumreng
on 03 สิงหาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึง 18 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา

Post by sumreng
on 11 สิงหาคม 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา สังกัดคณะครุศาตร์ ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Post by sumreng
on 31 กรกฎาคม 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด ...

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Post by sumreng
on 09 สิงหาคม 2560

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดฝ่ายแผนงานและนโยบาย สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา

Post by sumreng
on 24 กรกฎาคม 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. อ่านรายละเอียด >>>