รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ

Post by sumreng
on 16 ตุลาคม 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ)

Post by sumreng
on 16 ตุลาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำสัญญา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล

Post by sumreng
on 28 กันยายน 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำสัญญา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อ มาสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

Post by sumreng
on 12 ตุลาคม 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

- ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและผดุงครรภ์
- ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพบาบาลและสุขภาพจิตและจิตเวช
- ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Post by sumreng
on 28 กันยายน 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชือมาสอบคัดเลือกในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Post by sumreng
on 12 ตุลาคม 2560

ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สังกัด ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาตร์

Post by sumreng
on 25 กันยายน 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ

Post by sumreng
on 10 ตุลาคม 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำตามสัญญา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว

Post by Worasit Nugoolgan
on 21 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
ตำแหน่ง พนักงานประจำตามสัญญา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

Post by sumreng
on 05 ตุลาคม 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

Post by sumreng
on 18 กันยายน 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560  อ่านรายละเอียด >>>