https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง(U-School Mentoring):โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 20 สถาบัน และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน อ่านเพิ่มเติม >>>