https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

โครงการโรงเรียนชาวนา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับท่านชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

 

โครงการโรงเรียนชาวนา รุ่นที่ 2 อ่านเพิ่มเติม >>>