https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

มรภ.รอ. จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์

พิธิเปิดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21″ วันนี้ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งในระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม อ่านเพิ่มเติม >>>