https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

รร.สาธิต มรภ.รอ. จัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 115 คน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพัน ความปรารถนาดีต่อกัน และความกตัญญูกตเวทีต่อสถานศึกษาและครูผู้สอน -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติม >>>