https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้รับเกียรติจากบุคลากรบริษัทจัดหางาน ท็อปกัน จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ใน เรื่องเทคนิคการเขียนเรซูเม่และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งานทำ และในช่วงบ่ายได้มีการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษา เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>