https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

มรภ.รอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม อ่านเพิ่มเติม >>>