https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

โครงการอบรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ

เวลา  09.09 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบอรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ   โดยมี อาจารย์อารยtรัตน์  ชารีแสน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรทุกคณะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน  ซึงได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านโดยตรง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร…มาอบรมให้ในกิจกรรมทั้ง 2 วัน อ่านเพ่ิมเติม >>>