https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

มรภ.รอ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับการทำหน้าที่ตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับความรู้ความสามารถของนักเรียน และคูณครูผู้ฝึกซ้อม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ให้การส่งเสริมด้วยดีเป็นลำดับมา อ่านเพิ่มเติม >>>
-ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จากอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด