https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

โครงการการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีลัษณะต่างๆโดยใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9

วันนี้ (25 มกราคม 2560) เวลา 09.30 น. สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีลัษณะต่างๆโดยใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักพระราชวังขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร หัววงดนตรีเฉลิมราชย์ (ศิลปินแห่งชาติ ปี 2560 สาขาดนตรีสากล) และพ.ต.ท.ดร. ฑีฆา โพธิเวส เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ”ระเบียบสำนักราชเลขาธิการ ว่าด้วยการเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พ.ศ.2560 (ระเบียบใหม่ล่าสุดที่ยังมิได้เผยแพร่)” หลังจากนั้นในภาคบ่ายมีการบรรเลงดนตรีสดของวง RERU Band และนักศึกษายังได้รับคำแนะนำในการบรรเลงดนตรีจากวิทยากรทั้ง 2 ท่านอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>