https://www.reru.ac.th/libs/
http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://engineer.msu.ac.th/article/

มรภ.รอ.พานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนเรียนรู้วัฒนธรรมภูไทย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์อนงค์ศรี จันทะคัด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และคณะทีมงาน ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับโรงเรียนเครือข่ายคู่พัฒนาด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร โดยมีการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ทั้งนี้นักศึกษาจีนยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวภูไทอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>