https://www.reru.ac.th/libs/
http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://engineer.msu.ac.th/article/

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  พร้อมด้วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณาจารย์  ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี  ที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเริ่มวางพวงมาาลา  เวลา08.09น.โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย ประกอบกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ประชาชน ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง อ่านเพิมเติม >>>