https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

โครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (6กรกฎาคม 2561) อ่านเพิ่มเติม >>>

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน กลุ่มครูและนักเรียน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (9 กรกฎาคม 2561)  อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.ร่วมขบวนย้ายศพ และพิธีบำเพ็ญกุศล จ่าเอกสมาน กุนัน ผู้กล้าของชาวร้อยเอ็ด

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร บุคลากรและองค์การนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเชิญพวงมาลาพระราชทานและขบวนเคลื่อนย้ายศพ และพิธีบำเพ็ญกุศลจ่าเอกสมาน กุนัน ผู้กล้าของชาวร้อยเอ็ด ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดและอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก เฟจตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอย่างสูงค่ะ อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท  อ่านเพิ่มเติม >>>
-ขอขอบคุณเจ้าของภาพ

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวอทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง วันที่ 29 มิถุนายน 2561  -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติม >>>

นศ.พยาบาล มรภ.รอ.นำนวัตกรรมร่วมประกวดที่มรภ.นครปฐม

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.รอ.นำนวัตกรรมทางการพยาบาล ร่วมประกวดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10  ณ มรภ.นครปฐม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 อ่าเพิ่มเติม >>>

การประชุมชี้แจง

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับพนักงานแจงนับ ณ ห้องประชุม ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารงานในองค์กร และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -ขอขอบพระคุณภาพสวยๆจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นอย่างสูงค่ะ อ่านเพิมเติม >>>

กองนโยบายและแผน จัดโครงการ”การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.19 น. อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร”   ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย สามารถพัฒนานักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพแลัประสิทธิผล  โดยได้เรียนเชิญ ท่านาอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และอาจารย์ลลิตา  พิมทา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ มีอาจจารย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก… อ่านเพิ่มเติม >>>

ศึกษาดูงาน(โรงเรียนชาวนา)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำเภอสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อ่่านเพิ่มเติม >>>