https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.39 น. นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์  ณ  อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการปดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  กล่าวต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยนเอิ็ด  คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ จาก13  สถาบันเครือข่าย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน   ถึงความเป็นไปของหน่วยงาน ที่มีการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปสู่การพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อรับใช้สังคมได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะนิติรัฐศาสตร์กับองค์กร หรือหน่วยงานภายใต้ในลักษณะที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภายนอกที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติรัฐศาสตร์กับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์ในด้านความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพหรืองานวิจัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเรียนรู้ในทางวิชาการแก่นักศึกษา  คณะนิติรัฐศาสตร์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะนิติรัฐศาสตร์ ให้กับผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้ที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  อ่านเพิ่มเติม >>>

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16- 18 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียด >>>

ครุศาตร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

วันที่ 4 สิงหาคม 2561  เวลา 09.09 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี เป็นประธานในโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  มีคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพร้อมเพรียง และมีผู้ปกครอง นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อเวลา 18.39 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
,,,ในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน นำจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ นำร้องเพลง สดุดีพระแม่เจ้า พร้อมนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า กล่าว “ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง” เป็นเสร็จพิธี อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ สถาบันการฝึกอบรมด้านการบินไทย เอวิเอชั่น

เมื่อ เวลา  15.39 น. วันที่ 31  กรกฎาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ประจำคณะ  ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันการฝึกอบรมด้านการบินไทย เอวิเอชั่น  นำโดยคุณชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะ  โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.59 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์….อ่่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.รวมน้ำใจมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติประเทศลาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี,อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา,ผู้ข่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีและคณาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมน้ำใจมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติประเทศลาว #สานรักจิตอาสา # อ่านเพิ่มเติม >>>
-ขอบพระคุณข่าวจากอาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี  

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.49 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี นำข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  บุคลากร และนักศึกษา คุณแม่ดีเด่น  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยนักศึกษา ภาคปกติชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง.. อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มรภ.รอ.จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

อาจารย์ ดร. พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ให้นักศึกษาใหม่เข้าใจถึงระเบียบและแนวทางการศึกษาและเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเอาใจใส่และการดูแลในเรื่องการเรียนและการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะ ให้นักศึกษาใหม่เกิดความพร้อมและมีความสัมพันธภาพอันดีงามต่อเพื่อนร่วมคณะ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตนและเรียนรู้ระบบการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ่านเพ่ิมเติม >>>

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

วันที่ 9 สิงหาคม  2561  เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม 9 A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  เพื่อพัฒนาบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้มีความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการ สนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมทั้งให้สอดคล่้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อย่างพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

วันที่ 1  สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  ของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะครุศาสตร์  โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น   ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยเนื้อหา และความสนุกสนานของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่าง อ่านเพิ่มเติม >>>