https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

โครงการอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

Post by sumreng
on 19 July 2017

กำหนดการ

โครงการอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๐

ณ. อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

       ฝ่ายสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดโครงการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมและนำฝึกภาคปฏิบัติที่สำคัญมีการซ้อมแผนเสมือนจริงโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมฝึกในครั้งนี้
 ฝ่ายสวัสดิการ ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียน ตลอดผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา ดังกล่าว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล

Post by sumreng
on 18 July 2017

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ดังกล่าว รวมทั้งมีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด โดยคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร อ่านรายละเอียด >>>