https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีกิจกรรมการประกวดผู้นำเชียร์และแอโรบิก แดนซ์ อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>

กิจกรรม Ombudsman Care

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile) ออกหน่วยให้บริการ ปรึกษาข้อกฏหมาย และรับเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชน รวมทั้งมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมายมาย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่่านเพิ่มเติม >>>

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการบริการวิชาการแก่สังคม (กิจกรรมสมุนไพร) จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพร ภายใต้องค์ความรู้ของแต่ละคณะที่ร่วมบริการวิชาการเป็นผู้ร่วมเสวนา อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีเปิดและร่วมยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 4 เนื่องในวันรับมอบหมวกและเสื้อ

วันที่  21  สิงหาคม 2561  เวลา 13.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เดินทาง มา ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่  4    และมอบรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ละชั้นปี  โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว เป็นผู้กล่าวรายงาน  ภายในพิธีมีความอบอุ่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ของคณะพยบาลศาสตร์ มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียด >>>

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร สำหรับนักศึกษาใหม่  ซึ่งมีผู้บริหาร และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีนี้ด้วย  ซึ่งกิจกรรมมีพิธีถวายบังคมของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรับเข็มเครื่องหมาย  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9   “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะพยบาลศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 20  สิงหาคม  2561  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นปรธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่  1  คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  มีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน อ่านรายละเอียด >>>

คณะนิติรัฐศาสตร์…จัดโครงการวันรพี นิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.39 น.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ร่วมต้อนรับท่านประธานในพิธีเปิดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ  ประจำปี 2561  ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีท่านคณบดีคณะนิติรัฐสาสตณื ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์  เป็นผูิ้กล่าวรายงาน  ภายในงานมีการจัด ศาลจำลอง และวิธีการพิจารณาความ รวมไปถึงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ของน้อง ๆ นักเรียน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก… อ่านเพิ่มเติม >>>

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการปรัชญาการเมืองเสวนา ครั้งที่ 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สาขารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรชภัฏณ้อยเอ็ด จัดโครงการปรัชญาการเมืองเสวนา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตรี ให้มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้เป็นเพราะพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ และต่อมาได้มีการสร้าง “อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่ บ้านหว้ากอ ต่อไปมาศึกษาที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ     ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออุทยานนี้ว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” และได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ ชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >>>