https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 15 August 2017
Hits: 805

เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ แห้งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลับราชภัฏ พ.ศ. 2547 อ่านรายละเอียด >>>

สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 August 2017
Hits: 526

สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย เพื่อสร้างกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลด >>>

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 31 July 2017
Hits: 703

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 12 July 2017
Hits: 1007

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 รายละเอียด >>>

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 31 July 2017
Hits: 718

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อ่านรายละเอียด ...

12 กรกฎาคม วันสถาปนา มหาวิทยาลัย

Post by pratya sutipapa
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 July 2017
Hits: 590

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายใน"โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชการ 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 24 July 2017
Hits: 970

ด้วยคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชการ 2560 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสำนึกในพระบารมีของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์พระบิดากฎหมายไทย ตลอดทั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ในการนี้ จึงเชิญโรงเรียนต่างๆ ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายในโครงการดังกล่าว รายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 July 2017
Hits: 581

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ด้วยส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะ ด าเนินการมอบทุนการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในพีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและเป็นก าลังใจแก่ผู้มีกิจกรรมดี เรียนดี มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการมอบ ทุนการศึกษาขึ้น รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 4

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 29 June 2017
Hits: 1749

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1-180 ให้มารายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.30 -10.00 น. ณ สำนักงานคณบดี (ชั้น 1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา อ่านรายละเอียด >>>