https://www.reru.ac.th/libs/
http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://engineer.msu.ac.th/article/

การใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตภายในมหวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา รหัส 60

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 มิถุนายน 2560
ฮิต: 486

การใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา รหัส 60 อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 มิถุนายน 2560
ฮิต: 447

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
– สาขาวิชาดนตรีศึกษา
– สาขาวิชาศิลปศึกษา

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า กรอ. ชั้นปีที่ 2 – 5

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 26 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 322

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560
นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า กรอ. ชั้นปีที่ 2 – 5 ( รหัสนักศึกษา รหัส 56 57 58 59 ) 

รายละเอียด >>>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานกิจการนักศึกษา

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 ผู้กู้ยืมรายเก่า และผู้กู้ยืมรายใหม่

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 มิถุนายน 2560
ฮิต: 757

ประกาศงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 (www.studentloan.or.th)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 1/2560  และมีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000  บาทต่อปี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
ผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) และผู้กู้ยืมรายใหม่ (ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ.)
อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 มิถุนายน 2560
ฮิต: 4863

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 18 มิถุนายน 2560  สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม >>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>

 

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 16 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 747

ประกาศงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 (www.studentloan.or.th)

นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า (ขึ้นชั้นปีที่ 2-5 รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 56 /57 /58 / 59 )  มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ในภาคเรียนที่ 1/2560 และมีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000  บาทต่อปี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รอบเพิ่มเติม)

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 มิถุนายน 2560
ฮิต: 240

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม >>>

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 16 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 454
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบทั่วไป 2560
https://goo.gl/MV1ZUu
———————————————————–
การเตรียมสอบสัมภาษณ์ รอบทั่วไป ปี 60
เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
– ใบสมัคร (ปริ้นจากระบบรับสมัคร)
– ใบแสดงผลการเรียน
– สำเนาบัตรประชาชน
– หนังสือรับรอบคุณลักษณะเหมาะสมความเป็นครู (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตร)

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 01 มิถุนายน 2560
ฮิต: 566

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่  2  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียด >>>

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 16 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 10264

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เพิ่มเติม
https://www.reru.ac.th
https://academic.reru.ac.th
https://goo.gl/uB87x4