https://www.reru.ac.th/libs/
http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://engineer.msu.ac.th/article/

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายใน"โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชการ 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 24 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 845

ด้วยคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชการ 2560 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสำนึกในพระบารมีของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์พระบิดากฎหมายไทย ตลอดทั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ในการนี้ จึงเชิญโรงเรียนต่างๆ ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายในโครงการดังกล่าว รายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 471

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ด้วยส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะ ด าเนินการมอบทุนการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในพีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและเป็นก าลังใจแก่ผู้มีกิจกรรมดี เรียนดี มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการมอบ ทุนการศึกษาขึ้น รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น อ่านรายละเอียด >>>

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 12 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 857

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 รายละเอียด >>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 19 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 342

12 กรกฎาคม วันสถาปนา มหาวิทยาลัย

Post by pratya sutipapa
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 467

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 18 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 486


รายละเอียดเพิ่มเติม : [คลิก !]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-556004 
facebook.com/academic.reru

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 18 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 1066

- กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ รายละเอียด >>>
- เกณฑ์การประกวดและแข่งขัน อ่านรายะเอียด >>>
- ใบสมัครการแข่งขันการประกวดจัดสวนถาด อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 4

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 29 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1635

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1-180 ให้มารายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.30 -10.00 น. ณ สำนักงานคณบดี (ชั้น 1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษาภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 2

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 14 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 549

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษาภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 -15.30 น. ณ อาคารพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้จะต้องนำผลตรวจร่างกายและใบรับรองความประพฤติมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ อ่่านเพิ่มเติม >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 มิถุนายน 2560
ฮิต: 910

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด >>>