เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 16 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 3368

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เพิ่มเติม
https://www.reru.ac.th
https://academic.reru.ac.th
https://goo.gl/uB87x4

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 16 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 53

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อ่านรายละเอียด >>>

แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 06 มีนาคม 2560
ฮิต: 67

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ART THESIS Education Exhibition

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 มีนาคม 2560
ฮิต: 64

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ART THESIS Education Exhibition  รายละเอียด >>>

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 06 มีนาคม 2560
ฮิต: 50