ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 19 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 201

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 18 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 197


รายละเอียดเพิ่มเติม : [คลิก !]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-556004 
facebook.com/academic.reru

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 18 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 507

- กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ รายละเอียด >>>
- เกณฑ์การประกวดและแข่งขัน อ่านรายะเอียด >>>
- ใบสมัครการแข่งขันการประกวดจัดสวนถาด อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 4

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 29 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1373

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1-180 ให้มารายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.30 -10.00 น. ณ สำนักงานคณบดี (ชั้น 1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษาภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 2

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 14 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 297

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษาภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 -15.30 น. ณ อาคารพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้จะต้องนำผลตรวจร่างกายและใบรับรองความประพฤติมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ อ่่านเพิ่มเติม >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 มิถุนายน 2560
ฮิต: 382

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด >>>

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 12 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 467

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 รายละเอียด >>>

การใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตภายในมหวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา รหัส 60

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 มิถุนายน 2560
ฮิต: 124

การใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา รหัส 60 อ่านรายละเอียด >>>

12 กรกฎาคม วันสถาปนา มหาวิทยาลัย

Post by pratya sutipapa
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 157

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 มิถุนายน 2560
ฮิต: 150

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
– สาขาวิชาดนตรีศึกษา
– สาขาวิชาศิลปศึกษา