https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

Post on 27 พฤศจิกายน 2560
by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 4579

Tcas1 1 1 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่านประกาศฯ)

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

  - สาขาวิชาการประถมศึกษา 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  - สาขาวิชาพลศึกษา 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาภาษาไทย 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  - สาขาวิชาศิลปศึกษา 
  - สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชานิติศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาเคมี
  - สาขาวิชาชีววิทยา 
  - สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  - สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  - สาขาวิชาภาษาจีน 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน 
(อ่านประกาศฯ) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการจัดการ 
  - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
  - สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
  - สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
  - สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการตลาด 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบเข้า 2 ปี) 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการบัญชี

แผนผังอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด