เอกสารรายงานการปรชุมอาจารย์ มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 (30 สิงหาคม 2560)

Post on 10 พฤศจิกายน 2560
by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 205

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมรองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>>รายละเอียด<<<