แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post on 15 สิงหาคม 2560
by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 486

เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ แห้งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลับราชภัฏ พ.ศ. 2547 อ่านรายละเอียด >>>