https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

Post on 11 กุมภาพันธ์ 2562
by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 421

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบุคลิกภาพความเป็นครูที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่ดีให้แก่การทำงาน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ (ชั้น 1) โทร.089 038 2566 และ 082 380 2770

 

 

กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู 
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
 09.00 – 10.30 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตน การแต่งกาย และการสื่อสารสำหรับครู โดย คุณครูจุฑาธิป ศรีสถิตย์
 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
 10.45 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตน การแต่งกาย และการสื่อสารสำหรับครู โดย คุณครูจุฑาธิป ศรีสถิต (ต่อ)
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 – 14.30 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพการวางตัว โดย คุณอภิโชติ เกตุแก้ว
 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
 14.45 – 16.00 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพการวางตัว โดย คุณอภิโชติ เกตุแก้ว (ต่อ)
16.00 – 16.30 น. สรุปผลการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม