รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 08 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 2026

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 28 พ.ค. 2561 รายละเอียด >>>

15 05 61

ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 202

ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบ โควตา ปีการศึกษา 2561

Post by pratya sutipapa
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 28 เมษายน 2561
ฮิต: 1320

26 04 2561 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

AssertTcas2561 8501 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 16 เมษายน 2561
ฮิต: 2253

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสัมภาษณ์ทุกกรณี
(รายละเอียดห้องสอบตามในประกาศแนบของแต่ละสาขาวิชา)

เพิ่มเติม : https://goo.gl/ENjEBy

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

Post by ratchakrit
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 13 มีนาคม 2561
ฮิต: 1853

finalist1 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่านประกาศฯ)

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 เมษายน 2561
ฮิต: 352

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Guizhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

Post by ratchakrit
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 26 มีนาคม 2561
ฮิต: 1407

reportto1 2260361 850222223

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาฯ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

Post by ratchakrit
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 มีนาคม 2561
ฮิต: 1493

070361 850 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่านประกาศฯ)