ขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปศึกษา RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปศึกษา RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ในการจัดการประกวดแข่งขันประติมากรรมหุ่นสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จากวัสดุธรรมชาติ ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองคาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สำนึกในพระคุณครู ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการ สำนึกในพระคุณครู ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อระลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ซึ่งมีการจัดพิธีบูชาบูรพาจารย์เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์และแสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษาและคณาจารย์ภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนบริเวณโดยรอบเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน และส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออก

โครงการค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้แน่นแฟ้น รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดแคลน และให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีมเสียสละช่วยเหลือส่วนรวมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและชุมชน