โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและการพัฒนา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หรือกลุ่มสาระอื่นที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระศิลปะ (2) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (3) เพื่อให้ครูผู้สอนนำประสบการณ์จากการอบรมพัฒนาสู่สถานศึกษาในสังกัด ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว โดยในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ได้แก่           – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร           – ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อ่านเพิ่มเติม …

 5 total views

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดทำโครงการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์จัดทำโครงการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในโครงการผลิดการเจลแอลกฮอล์และสเปรย์ล้างมือ ณ ลานกิจกรรมตึกครุศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ทุกคนสามารถผลิตเจลล้างมือได้เอง และนำความรู้ไปต่อยอดและปรับใช้ในสถานศึกษาต่อไปรวมทั้งได้จัดเตรียมวัสดุเพื่อให้นักศึกษามาผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในช่วงเปิดภาคเรียนในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม โดยมี ผศ.ดร สุรชัย รัตนสุข และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์อนุเคราะห์เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563  5 total views

 5 total views

ขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปศึกษา RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปศึกษา RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ในการจัดการประกวดแข่งขันประติมากรรมหุ่นสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จากวัสดุธรรมชาติ ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองคาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  2 total views

 2 total views

สำนึกในพระคุณครู ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการ สำนึกในพระคุณครู ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อระลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ซึ่งมีการจัดพิธีบูชาบูรพาจารย์เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์และแสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษาและคณาจารย์ภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  3 total views

 3 total views

วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนบริเวณโดยรอบเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน และส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออก  4 total views

 4 total views

โครงการค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้แน่นแฟ้น รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดแคลน และให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีมเสียสละช่วยเหลือส่วนรวมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและชุมชน  5 total views

 5 total views