กำหนดการ

โครงการอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๐

ณ. อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

       ฝ่ายสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดโครงการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมและนำฝึกภาคปฏิบัติที่สำคัญมีการซ้อมแผนเสมือนจริงโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมฝึกในครั้งนี้
 ฝ่ายสวัสดิการ ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียน ตลอดผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา ดังกล่าว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้