Error while rendering mobile-menu particle.

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมพงษ์ พรมบุตร
ที่ได้รับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561