ความสำเร็จนักศึกษา

          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชกร บัวล้ำล้ำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ประสบความสำเร็จได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อรับทุนผู้นำเยาวชนจากสถานทูตอเมริกา ทุน YSEALI Young Southeast Asian Leaders Initiative โดยจะมีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
          โครงการนี้มีเยาวชนผู้สมัครจากทั่วประเทศมากกว่า 1,000 คน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศมีผู้ผ่านการคัดเลือก 14 คนสุดท้าย เพื่อที่จะสอบสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายเป็นตัวจริง 5 คนในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา การสมัครพิจารณาการเขียนเรียงความเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม การมีส่วนร่วมด้านอาสาสมัคร การมีบทบาทภาคประชาชน โดยเยาวชนตัวแทนจากประเทศไทยจะมีโอกาสได้เข้าพบผู้นำระดับสูงของสหรัฐอเมริกา ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมกับเยาวชนจากทั่วโลก และจะได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่ University of Nebraska และ Kennesaw State University ร่วมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน
64 06 18 std   64 06 18 std 002
 
64 06 18 std 003
 
64 06 18 std 004
ภาพโดย : Sunchai Hamcumpai

ขอแสดงความยินดีกับ นายเรวัตร บุตรหนองแสง รองชนะเลิศอันดับ 1 ชาย และนางสาวเกสรา พุทธิเสน รองชนะเลิศอันดับ 3 หญิง ได้รับรางวัลพระราชทาน นักศึกษาต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

63 10 06 sa002

นายนำโชค เพชรแสน ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน เป็นอาสาสมัครองค์กรสหประชาชาติ (UN)

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.unv.org

https://www.unv.org/Our-stories/Learning-big-data-and-enhancing-disability-awareness-UNDP-Armenia?fbclid=IwAR0EgAu4zs_Mpi7MjJ5S2JghyQyAKj1HhGKp-kuMA_NSOpjbcym_71QN_OA

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรวัตร ชำนาญยงค์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

63 10 06 sa

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมพงษ์ พรมบุตร
ที่ได้รับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับทีมสายธรรมเสียงทอง(ตัวแทนนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ในการประกวดสวดมนต์ทำวัตรเช้าและโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปศึกษา RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ในการจัดการประกวดแข่งขันประติมากรรมหุ่นสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จากวัสดุธรรมชาติ ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองคาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวมันปลา

620117 pr 001

620117 pr 002

620117 pr 003

620117 pr 004

620117 pr 005

620117 pr 006

620117 pr 007

620117 pr 008

620117 pr 009

620117 pr 010

620117 pr 011

620117 pr 012

620117 pr 013

620117 pr 014

620117 pr 015

620117 pr 016

620117 pr 017

620117 pr 018

620117 pr 019

620117 pr 020

620117 pr 021

620117 pr 022

620117 pr 023

620117 pr 024

620117 pr 025

620117 pr 026

620117 pr 027

620117 pr 028

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนายอดิสร ใจสมัครรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านอธิการบดียังได้มอบเหรียญพระนาคปรกให้กับนักศึกษาอีกด้วย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ
เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา มากกว่า 3 ปีการศึกษา

ปี 2552 นายโชคทวี บุญจันทร์
ปี 2556 นางสาวนิโลบล เย็นวัฒนา
ปี 2558 นางสาวนำ้ฝน บัวหิรัญ
ปี 2561 นายอุดมพงษ์ พรมบุตร

มหาวิทยาลัยของแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ นายทองคูณ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓
๓. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเขียนตามคำบอกอักษรจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ นางสาวดารณี ต้นทอง นางสาวสุวรรณา ประทุมชัย นางสาวลลิตา มูลมณี นางสาววรกมล ติณรัตน์ และ นางสาวเบญจวรรณ ดวงวงษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๔