ความสำเร็จนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปศึกษา RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ในการจัดการประกวดแข่งขันประติมากรรมหุ่นสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จากวัสดุธรรมชาติ ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองคาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวมันปลา

620117 pr 001

620117 pr 002

620117 pr 003

620117 pr 004

620117 pr 005

620117 pr 006

620117 pr 007

620117 pr 008

620117 pr 009

620117 pr 010

620117 pr 011

620117 pr 012

620117 pr 013

620117 pr 014

620117 pr 015

620117 pr 016

620117 pr 017

620117 pr 018

620117 pr 019

620117 pr 020

620117 pr 021

620117 pr 022

620117 pr 023

620117 pr 024

620117 pr 025

620117 pr 026

620117 pr 027

620117 pr 028

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ
เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา มากกว่า 3 ปีการศึกษา

ปี 2552 นายโชคทวี บุญจันทร์
ปี 2556 นางสาวนิโลบล เย็นวัฒนา
ปี 2558 นางสาวนำ้ฝน บัวหิรัญ
ปี 2561 นายอุดมพงษ์ พรมบุตร

มหาวิทยาลัยของแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ นายทองคูณ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓
๓. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเขียนตามคำบอกอักษรจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ นางสาวดารณี ต้นทอง นางสาวสุวรรณา ประทุมชัย นางสาวลลิตา มูลมณี นางสาววรกมล ติณรัตน์ และ นางสาวเบญจวรรณ ดวงวงษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๔

นายนำโชค เพชรแสน ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน เป็นอาสาสมัครองค์กรสหประชาชาติ (UN)

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.unv.org

https://www.unv.org/Our-stories/Learning-big-data-and-enhancing-disability-awareness-UNDP-Armenia?fbclid=IwAR0EgAu4zs_Mpi7MjJ5S2JghyQyAKj1HhGKp-kuMA_NSOpjbcym_71QN_OA

ขอแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ ทองสา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งมีโอกาสพัฒนาแนวคิดและวิธีการสร้างงานโดยศึกษาและเรียนรู้จากศิลปินระดับโลก อ่านเพิ่มเติม >>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมพงษ์ พรมบุตร
ที่ได้รับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มรภ.ร้อยเอ็ด คว้าอันดับที่ 1 🥇 ใน "โครงการ Marketing Contest การแข่งขันแผนกลยุทธ์ทางการตลาด TOYOTA"รอบค้นหาผู้ชนะ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว 
👉จัดโดย บริษัท โตโยต้า สาเกตนคร ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มรภ.ร้อยเอ็ด 
👏ขอขอบพระคุณที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์ คุณจตุพล(ฝ่ายการตลาด บริษัท ToYoTa ) และอาจารย์อินทร์ (สาขาการตลาด)  อ่านเพิ่มเติม >>>

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับทีมสายธรรมเสียงทอง(ตัวแทนนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ในการประกวดสวดมนต์ทำวัตรเช้าและโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ กับการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 ในหัวข้อ “สร้างรอยศืลป์ ตามรอยพ่อ “ ลาน RCB Artery ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ (สี่พระยา) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งนาย ปิยะ บุญวิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา เทคนิค : วาดเส้นบนกระดาษแคนสัน นี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทลัย
ขอบพระคุณภาพข่าวจาก Nantawan Jekjantuk  อ่านเพ่ิ่มเติม >>>

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนายอดิสร ใจสมัครรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านอธิการบดียังได้มอบเหรียญพระนาคปรกให้กับนักศึกษาอีกด้วย 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญเชิด,นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และยังมีอีกรางวัลคือ อาจารย์ SHU YAPING อาจารย์ประจำสาขาวิชาจีน ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น การแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 อีกความภูมิใจของมหาวิทยาลัยของเรา และถือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้ อ่านเพิ่มเติม >>>