ทุนการศึกษา

000

002

001

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 2 ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง

 สามารถอ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wisdom101.net/

>>>>> ประกาศ 001 download pdf

>>>>> แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา 001 download pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลบศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น ปรจำปี 2563

ประกาศ 001 download pdf

ใบสมัคร 001 download pdf

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอชื่อสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ตัวแทนประเทศไทย "Global Undergraduate Exchange Program 2019-2020"

2018 11 21 10 12 23

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การรับสมัคร รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินทุนสำหรับนักศึกษา

รายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การรับสมัคร  รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินทุนสำหรับนักศึกษาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครรับทุนการศึกษาแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยพิจารณานักศึกษาผู้ได้รับทุน ดังนี้

                   ทุนเรียนดีแต่ยากจน               

                   ทุนกิจกรรมดีแต่ยากจน            

                   ทุนจิตอาสา                         

                   ทุนเรียนดี

                   ทุนขาดแคลนและยากจน   

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>        

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด >>>

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560
นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า กรอ. ชั้นปีที่ 2 – 5 ( รหัสนักศึกษา รหัส 56 57 58 59 ) 

รายละเอียด >>>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานกิจการนักศึกษา