ทุนการศึกษา

000

002

001

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลบศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น ปรจำปี 2563

ประกาศ 001 download pdf

ใบสมัคร 001 download pdf

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอชื่อสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ตัวแทนประเทศไทย "Global Undergraduate Exchange Program 2019-2020"

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 2 ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง

 สามารถอ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wisdom101.net/

2018 11 21 10 12 23

>>>>> ประกาศ 001 download pdf

>>>>> แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา 001 download pdf

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การรับสมัคร รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินทุนสำหรับนักศึกษา