คุณธรรม และความโปร่งใส

 

reru 1

               ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภารรัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความชื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบข้าราชการนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินการดังนี้

line seriver 1

>> คำกล่าวแสดงเจตจำนงของอธิการบดี ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสต่อบุคลากรและสาธารณชน 

1234

line vpn

>> ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตนารมณ์ ตามนโบายการป้องกันและการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด >>>

>> ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องการกันทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด >>>

>> ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ดาวน์โหลด >>>

>> หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด >>>

>>  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด >>>

>> มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด >>>

>> สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในภาครัฐ Integrity (and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>> รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในภาครัฐ Integrity (and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>> ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งไส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>> รายงานผลดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

>> รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ องค์กรแห่งความโปร่งใส ร่วมใจกันต่อต้านการทุจริต สำหรับผู้บริหาร

 

 

line vpn

>> Roi Et Rajabhat University Announcement on Intent on Roi Et Rajabhat University Anti-Corrupion Policy  Download >>>

>> Roi Et Rajabhat University Announcement on Policy on Integrity and Transparency in Operations of Roi Et Rajabhat University Download >>>

 

line vpn

01020404