[ ] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
[ ] ประกาศ สาขาวิชาระดับปริญญาตรี ที่ไม่เปิดสอน ภาค กศ.ปช.

การรายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม
https://goo.gl/PH76Au