กำหนดการฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการ (ภาพรวม) เรื่อง “นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา” Innovative Program for Faculty Empowerment in Higher Education

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเพชรรัชต์   จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>