ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ประจำปีการศึกษา 2561
https://goo.gl/UXSAFJ

ประกาศ [pdfDownload]
รายชื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [pdfDownload]
รายชื่อคณะครุศาสตร์ [pdfDownload]
รายชื่อบริหารธุรกิจและการบัญชี [pdfDownload]
รายชื่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [pdfDownload]
รายชื่อคณะนิติรัฐศาสตร์[pdfDownload]

ประกาศคณะพยาบาล [pdfDownload]
รายชื่อคณะพยาบาล [pdfDownload]
เอกสารประกอบการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาล [pdfDownload]

ประกาศ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561