ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2561 (www.studentloan.or.th)
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2561 และมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
ผู้กู้ยืมรายเก่า ผู้กู้ยืมรายใหม่ (ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
>>>>>ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร<<<<<

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1.      ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า

1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561

 2.   ยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2561  ผ่านระบบ e-studentloan

1 มิ.ย. –  17 ส.ค. 2561

 3. เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

     3.1 พิมพ์แบบยืนยันการขอกู้ จากระบบ e-studentloan 1 ฉบับ

     3.2 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 101  (หน้า1-4)

     3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ

     3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ

     3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผู้กู้ยืม (ถ้ามี)

     3.6 สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ยืม บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ

     3.7 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ถ้ามี)

           เอกสารการรับรองรายได้

          -มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)

          -ไม่มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม กยศ. 102)

           (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)

     3.8 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง                             

     3.9 ใบแสดงผลการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา

     3.10 สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสาจากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเดิม     

     3.11 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษา กยศ. 103 จำนวน 1 ฉบับ

     3.12 อื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนหย่า  สำเนาใบมรณะบัตร หรือ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล

* ส่งเอกสารทั้งหมดในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในช่วงเปิดภาคเรียน

** ห้ามลบเอกสารหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม                 (กยศ. 102)  ไม่ว่าจะวิธีใดๆทั้งสิ้น

4. เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษากู้ยืมกองทุน กยศ.

ที่เว็บไซด์สำนักกิจการนักศึกษา http://sa.re.ru.ac.th                    หรือ facebook กรอ. กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมและแจ้งวันเวลาประชุมผู้ปกครองเพื่อจัดทำสัญญา

ที่เว็บไซด์สำนักกิจการนักศึกษา http://sa.re.ru.ac.th                    หรือ facebook กรอ. กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

 

>>>>>ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร<<<<<