ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561

สอบสัมภาษณ์ วันที่  11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ทั้งนี้ให้นำบัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชนเข้าห้องสอบมาด้วยวันวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศ ]

รายชื่อชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ]