ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

****************************************

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายในการให้ทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าบำรุงการศึกษา ทุนละ ๗,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับจากการบริจาค ส่วนภาคเรียนต่อไปนักศึกษาสามารถสมัครรับทุนกู้ยืม
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ และนักศึกษาสามารถสมัครรับทุนอื่น ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม >>>

24 05 61 1