ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสัมภาษณ์ทุกกรณี
(รายละเอียดห้องสอบตามในประกาศแนบของแต่ละสาขาวิชา)

เพิ่มเติม : https://goo.gl/ENjEBy