finalist1 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่านประกาศฯ)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา
- สาขาวิชาพลศึกษา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- สาขาวิชาศิลปศึกษา
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชานิติศาสตร์
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
- สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี (เทียบเข้า 2 ปี)
 


AssertTcas2561 8501 2