070361 850 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่านประกาศฯ)

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการประถมศึกษา 
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
- สาขาวิชาพลศึกษา 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาภาษาไทย 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
- สาขาวิชาศิลปศึกษา 
- สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- สาขาวิชาภาษาจีน 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
- สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน 

(อ่านประกาศฯ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
- สาขาวิชาการจัดการ 
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
- สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี (เทียบเข้า 2 ปี)

แผนผังอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด