reportto1 1221260 850

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาการประถมศึกษา
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 - สาขาวิชาพลศึกษา  
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  - สาขาวิชาภาษาไทย 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  - สาขาวิชาศิลปศึกษา 
  - สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาชีววิทยา 
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
  - สาขาวิชาสัตวศาสตร์   
  - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
  - สาขาวิชาภาษาจีน 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  - สาขาวิชาการจัดการ 
  - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
  - สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
  - สาขาวิชาการตลาด
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบเข้า 2 ปี)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 - สาขาวิชาการบัญชี- สาขาวิชาการบัญชี