TCAS1 1 181260 2

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่านรายละเอียดฯ)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 - สาขาวิชาพลศึกษา
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  - สาขาวิชาภาษาไทย 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  - สาขาวิชาศิลปศึกษา 
  - สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาเคมี
  - สาขาวิชาชีววิทยา 
  - สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  - สาขาวิชาสัตวศาสตร์   
  - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  - สาขาวิชาภาษาจีน 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  - สาขาวิชาการจัดการ 
  - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  - สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
  - สาขาวิชาการตลาด
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบเข้า 2 ปี)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  - สาขาวิชาการบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประเภททุนตามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ (จำกัดมหาชน)
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1 /1
ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(อ่านรายละเอียดฯ)